ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านเวียงหมอก หมู่ที่ 10  ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปี พ.ศ. 2537 ได้มีครูอาสาสมัคร ของกรมการศึกษานอกโรงเรียนเข้ามาสอนในพื้นที่ ซึ่งในขณะนั้นบ้านเวียงหมอกเป็นชุมชนปิดที่ ยังไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามาเนื่องจากเป็นพื้นที่ของชนเผ่า ที่อพยพมาจากที่อื่น การคมนาคมยังยากลำบาก ทางเข้าหมู่บ้านเป็นเพียงถนนแคบๆ เข้ามาสอน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถพูดสื่อสารภาษาไทยได้ ปัจจุบัน ศศช.บ้านเวียงหมอก ได้ใช้อาคารโรงสีเก่าของหมู่บ้านเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรม กศน.  เนื่องจากเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน ประชาชนสามารถมาใช้บริการได้สะดวก  โดยมีนางสาวกาญจนา  วงศ์ชัย ครูอาสาสมัครฯ กศน. เป็นครูประจำศูนย์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ใหญ่เท่านั้น เนื่องจาก ศศช. ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีสภาพเป็นเมือง โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่มีความพร้อมมีหน่วยงานหรือสถานศึกษาอื่นตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (อ้างถึง : แนวปฏิบัติการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบนพื้นที่สูงของสำนักงาน กศน. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ. 0210.04/2318 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555 เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงของสำนักงาน กศน.) การเรียนการสอนงานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานส่งเสริมการรู้หนังสือไทย  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูง5 ด้าน ประกอบด้วย กิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ, กิจกรรมการด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ,กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม, กิจกรรมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น , กิจกรรมด้านอื่น ๆ ที่ครูและชุมชนเห็นว่ามีความจำเป็น


โทรศัพท์ 061-3102915

Scroll to Top