ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงของ หรือ กศน.อำเภอเชียงของ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงของ ถนนสายเชียงราย-ท่าเรือบั๊ค ห่างจากจังหวัดเชียงราย 105 กิโลเมตร จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ให้กับประชาชน ชาวพื้นเมืองล้านนา และกลุ่มชนเผ่า ชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทลื้อ ขมุ ม้ง ลาหู่ เป็นต้น มีบุคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 19 คน มีศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ คือ กศน.ตำบล 7 แห่ง, ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ศศช. 4 แห่ง และห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง ปัจจุบันมีนายประจันทร์ อินประสงค์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดและส่งเสริมการศึกษาในด้าน

1.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถม-ม.ปลาย
2.ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
3.การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
4.การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
5.การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
6.การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา
7.การศึกษาตามอัธยาศัย
8.และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กศน.อำเภอเชียงของ
มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 ท่าน ดังนี้

 

แผนที่ กศน.อำเภอเชียงของ