ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงของ หรือ กศน.อำเภอเชียงของ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงของ ถนนสายเชียงราย-ท่าเรือบั๊ค ห่างจากจังหวัดเชียงราย 105 กิโลเมตร จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ให้กับประชาชน ชาวพื้นเมืองล้านนา และกลุ่มชนเผ่า ชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทลื้อ ขมุ ม้ง ลาหู่ เป็นต้น มีผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 21 คน มีศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ คือ กศน.ตำบล 7 แห่ง, ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ศศช. 4 แห่ง ศูนย์การเรียนชุมชน 2 แห่ง และห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง ปัจจุบันมีนายประจันทร์ อินประสงค์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 ท่าน ดังนี้

 แผนที่การเดินทาง