ศศช.บ้านห้วยสา

สภาพพื้นที่ / การปกครอง และประชากร

ที่ตั้งอยู่ที่ บ้านสองพี่น้อง(ห้วยสา) หมู่ที่ 5 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 7,650 ไร่ แยกเป็น ที่อยู่อาศัย 250 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 5,360 ไร่ ที่ดินสาธารณะ 340 ไร่ ที่ดิน/พื้นที่ป่าเขตวนอุทยานห้วยทรายมาน 1,700 ไร่  บ้านห้วยสา เป็นหมู่บ้านหลักของบ้านสองพี่น้อง  มีลักษณะภูมิประเทศบางส่วนเป็นภูเขาสลับซับซ้อนกัน บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาล้อมรอบมีลำน้ำห้วยสาไหลผ่านตรงกลางหมู่บ้าน มีลำห้วยต่าง ๆ ไหลมารวมกันกับลำห้วยสา  ชุมชนจะตั้งบ้านเรือนอยู่ตามไหล่เขาและพื้นราบข้างๆลำห้วยสาตลอด  อยู่ห่างจากตัวอำเภอเชียงของประมาณ 25 กิโลเมตร ประชากรประกอบไปด้วยชาวมูเซอ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวโพดข้าวไร่ ข้าวนา ส้มเขียวหวานมะไฟลองกอง ยางพารา หาของป่า เลี้ยงสัตว์

รูปแบบสังคม
ชนเผ่ามูเซอ บ้านห้วยสาจะมีพี่น้องเป็นมูเซอแดง มูเซอดำ มูเซอขาว และมูเซอกุ๋ยจะมีการอาศัยอยู่ด้วยกันของมูเซอนั้น ๆ การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสังคมส่วนใหญ่ จะกระทำในกลุ่มมูเซอด้วยกันเองเช่นการแต่งงาน ก็จะแต่งในกลุ่มมูเซอด้วยกันเป็นส่วนใหญ่  ความสัมพันธ์ชุมชนจึงเป็นลักษณะเครือญาตินอกจากนี้ระบบคิด ความเชื่อของชาวมูเซอยังเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ภูเขา แม่น้ำ ป่าไม้ วิถีชีวิตโดยทั่วไปโดยเฉพาะความเชื่อศาสนาพุทธแล้วจะใกล้เคียงกับคนเมือง
ชนเผ่ามูเซอบ้านห้วยสาถือว่าเป็นกลุ่มที่มีประชากรเผ่ามูเซอมากที่สุด ที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านห้วยสา ของอำเภอเชียงของ  ชนเผ่ามูเซอมีความเชื่อเรื่องความเคารพผู้อาวุโส บรรพบุรุษ เนื่องจากในชุมชนมูเซอกุ๋ย ของบ้านห้วยสา มีโบสถ์คาทอลิกและมีผู้นำทางศาสนาที่ชาวมูเซอกุ๋ย ให้ความเคารพนับถือมีประชากรส่วนหนึ่งนับถือศาสนาคริสต์
สำหรับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมูเซอบ้านห้วยสา เป็นไปด้วยดีมีการพึ่งพาระหว่างกันและกันการนับถือศาสนาต่างกัน วิถีการดำเนินชีวิตที่ค่อนข้างต่างกันไม่เป็นอุปสรรคในการให้ความร่วมมือในกิจกรรมงานหมู่บ้านให้เป็นไปในทางที่ดี ปัจจุบันมีการเข้ามาอาศัยในชุมชนบ้านห้วยสาจากคนหลากหลายถิ่น ไม่ว่าจะมาจากภาคใต้ ภาคอีสาน คนพื้นเมือง แต่การอยู่ร่วมกันก็เป็นไปด้วยสัมพันธไมตรีที่ดี

 

Scroll to Top