ประวัติความเป็นมาของ ศศช.บ้านห้วยกอก

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านห้วยกอก ตั้งอยู่บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 14 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้เริ่ม เปิดทำการสอนตามหลักสูตร ศศช.เมื่อปี พ.ศ.2539 โดยมีครูบุญธรรม  แปงมา เป็นครู ศศช. คนแรก ปัจจุบันมี นายเจษฎา ธำรงค์ประดิษฐ์ เป็นครูประจำศูนย์ฯ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานส่งเสริมการรู้หนังสือไทย  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูง 5 ด้าน ประกอบด้วย กิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ, กิจกรรมด้านการโภชนาการและสุขภาพอนามัย ,กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม, กิจกรรมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น , กิจกรรมด้านอื่น ๆ ที่ครูและชุมชนเห็นว่ามีความจำเป็น


โทรศัพท์ 087-1878870

ประวัติหมู่บ้านห้วยกอก

บ้านห้วยกอกเป็นเชื้อชาติขมุ ดั้งเดิมมาจากบ้านห้วยเอียน ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2516 ได้แยกมาจากบ้านห้วยเม็ง มีราษฎรจำนวน 17 หลังคาเรือน         มีประชากร จำนวน 40 คน และเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2543 ทางราชการประกาศตั้งเป็นหมู่บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 14 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อย่างเป็นทางการ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา ทำสวน ปัจจุบันมีนายสมศักดิ์ เนาวฤทธิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีนายเจษฎา เป็นครูหมุ่บ้าน

Scroll to Top