ข้อกำหนดในการให้บริการ
(Terms of Use)

Student Care ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนนี้ ให้บริการตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ดูกำหนดการสอบ ตารางสอบ  ผลการสอบ และผลการเรียน ทางระบบออนไลน์นี้ จัดไว้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับสถานศึกษาเท่านั้น นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ โดยกรอกรหัสนักศึกษา 10 หลัก

ทั้งนี้ห้ามมิให้นักศึกษาหรือบุคคลอื่นใด นำข้อมูลของผู้อื่นไม่ว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด เพราะเป็นความผิดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาจถูกดำเนินคดีได้

กำหนดการสอบ N-NET 1/2566
วันที่ 27 สิงหาคม 2566


กำหนดการสอบปลายภาค 1/2566
วันที่ 16 – 17 กันยายน 2566ดูผลสอบปลายภาคเรียน 2/2565
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Scroll to Top