ข้อกำหนดในการให้บริการ
(Terms of Use)

Student Care ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนนี้ ให้บริการตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ดูกำหนดการสอบ ตารางสอบ  ผลการสอบ และผลการเรียน ทางระบบออนไลน์นี้ จัดไว้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับสถานศึกษาเท่านั้น นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ โดยกรอกรหัสนักศึกษา 10 หลัก

ทั้งนี้ห้ามมิให้นักศึกษาหรือบุคคลอื่นใด นำข้อมูลของผู้อื่นไม่ว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด เพราะเป็นความผิดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาจถูกดำเนินคดีได้

ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2566 < คลิกเลย

 

ตรวจสอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2566

ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดูผลสอบปลายภาคเรียน 2/2565
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปฏิทินการศึกษา 1/2566

Scroll to Top