แผนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2566
ระดับประถมศึกษา

(คลิกที่รายวิชาเพื่อเข้าสู่บทเรียน)

รายวิชา รหัสวิชา
1.ภาษาไทย พท11001
2.ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค11002
3.สุขศึกษา พลศึกษา ทช11002
4.การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ สค12022
5.การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช12001

แผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2565
ระดับประถมศึกษา
(คลิกที่รายวิชาเพื่อเข้าสู่บทเรียน)

รายวิชา รหัสวิชา
1.ภาษาอังกฤษพื้นฐาน พต11001
2.ทักษะการประกอบอาชีพ อช11002
3.ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช11001
4.สังคมศึกษา สค11001
5.การป้องกันการทุจริต สค12026

แผนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565
ระดับประถมศึกษา

(คลิกที่รายวิชาเพื่อเข้าสู่บทเรียน)

รายวิชา รหัสวิชา
1.คณิตศาสตร์ พค11001
2.ทักษะการเรียนรู้ ทร11001
3.เศรษฐกิจพอเพียง ทช11001
4.การใช้พลังงานไฟฟ้าฯ พว12010
5.การทำปุ๋ยหมัก อช02008
6.รู้ทันข่าวและข่าวปลอม สค02036

แผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
ระดับประถมศึกษา

(คลิกที่รายวิชาเพื่อเข้าสู่บทเรียน)

รายวิชา รหัสวิชา
1.วิทยาศาสตร์ พว11001
2.พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช11003
3.ศิลปศึกษา ทช11003
4.การพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน สค11003
5.ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค12024
Scroll to Top