ประกาศ

ข่าวสารทางราชการ ทดสอบการอัพข่าว29/9/2565

ปัจฉิมนิเทศ&ปฐมนิเทศ

กศน.อำเภอเชียงของ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงของ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ปัจฉิมนิเทศ)
และต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (ปฐมนิเทศ) ณ หอประชุมดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

กศน.อำเภอสันทราย ศึกษาดูงานเชียงของ

นายจารุเศรษฐ์ อรุณสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำครู บุคลากร และเครือข่าย ภูมิปัญญาชาวบ้าน เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของ กศน.อำเภอเชียงของ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขอรับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ของ กศน.อำเภอสันทราย โดยได้เข้าชมนิทรรศการ ณ โรงแรมเดอะมันตรินี เชียงราย ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และโคกหนองนาโมเดล ณ บ้านครึ่งใต้ ต.ครึ่ง ชมผลิตภัณฑ์และการทอผ้าไทลื้อ ณ บ้านศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ และศึกษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กศน.อำเภอเชียงของ

จัดนิทรรศการ ศรร.

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กศน.อำเภอเชียงของ โดย ผอ.ประจันทร์ อินประสงค์ พร้อมคณะครู นำเสนอนิทรรศการและเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมเตรียมความพร้อม รับการประเมิน ศรร. “ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ให้กับ กศน.อำเภอในสังกัดของ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเดอะมันตรินี จังหวัดเชียงราย

White Zone

กศน.อำเภอเชียงของ จัดกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด” เพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงของ รวม 30 คน จัดกิจกรรมปฏิญานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเดินรณรงค์ต้อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ กศน.อำเภอเชียงของปฏิทินการศึกษา

นักศึกษาสามารถเข้าดูกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน และกำหนดการสอบได้ที่นี่

รับสมัครนักศึกษาใหม่

กศน.อำเภอเชียงของ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2565 หรือสมัครทางออนไลน์ โดยแสกนคิวอาร์โค๊ด