สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กศน.อำเภอเชียงของ โดย ผอ.ประจันทร์ อินประสงค์ พร้อมคณะครู นำเสนอนิทรรศการและเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมเตรียมความพร้อม รับการประเมิน ศรร. “ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ให้กับ กศน.อำเภอในสังกัดของ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเดอะมันตรินี จังหวัดเชียงราย

กศน.อำเภอเชียงของ จัดกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด” เพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงของ รวม 30 คน จัดกิจกรรมปฏิญานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเดินรณรงค์ต้อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ กศน.อำเภอเชียงของนักศึกษาสามารถเข้าดูกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน และกำหนดการสอบได้ที่นี่

กศน.อำเภอเชียงของ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2565 หรือสมัครทางออนไลน์ โดยแสกนคิวอาร์โค๊ด

Scroll to Top