วันที่ 13 มิถุนายน 2567  นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และคณะครู จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย


วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และคณะครู จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย


วันที่ 10-11 มิถุนายน 2567 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอเชียงของ และนางวารุณี ชื่นตา ครูผู้ช่วย ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ณ พื้นที่ สกร.ระดับอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 อนางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ, นางสาวกาญจนา วงศ์ชัย และนายเจษฎา ธำรงค์ประดิษฐ์ ครู ศศช. ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยนำหนังสือไปให้บริการการอ่านแก่เด็กนักเรียนและจัดกิจกรรมทำพวงกุญแจดอกไม้จากผ้า ณ โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 คณะครูดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “อ่านได้ให้เลย” และกิจกรรมทำพวงกุญแจพวงองุ่นจากลูกปัด ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 คณะครูและบรรณารักษ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดเชียงคาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงของจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 และโครงการสร้างองค์ความรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ณ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลริมโขง และป่าชุมชนบ้านหาดบ้าย – บ้านหาดทรายทอง ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสถาน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงของ เข้ารับการประเมินการคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลต้นแบบ การจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2567 ในระดับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และคณะครู ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดนัดวันศุกร์ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 คณะครูร่วมกันประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เนื่องในวันที่ 18 พฤษภาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ตลาดนัดวันศุกร์ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 คณะครูเข้าร่วมการอบรมและเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ให้แก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ณ ห้องประชุมดาวเจ็ดแฉก ศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 16 พฤษภาคม 2567  นางสาวกาญจนา วงศ์ชัย ครู ศศช. ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสถาน เข้ารับการประเมินการคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลต้นแบบ การจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2567 ในระดับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกลุ่มโซนลุ่มน้ำอิง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงของ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  ณ ห้องประชุมดาวเจ็ดแฉก ศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเชียงของ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอเชียงของ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ วัดเชียงคาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “อ่านได้ให้เลย” และกิจกรรมทำพวงกุญแจพวงองุ่นจากลูกปัด ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


สกร.อำเภอเชียงของ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของและที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ
เชิญชวนพี่น้อง ประชาชน อ่านหรือดาวน์โหลด E-book คู่มือท่องเที่ยวเชียงของ ตามลิ้งค์ด้านล่าง หรือคลิกที่ภาพ
คู่มือท่องเที่ยว เชียงของ (pubhtml5.com)


วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 คณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ลานช่วงวัฒนธรรม อำเภอเชียงของ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 29 เมษายน 2567 คณะครูร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 24 เมษายน 2567 ณ วัดสบสม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 26 เมษายน 2567 คณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอเชียงของ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านม่วงกาญจน์ หมู่ที่ 9 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 25 เมษายน 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ในนามของอาสายุวกาชาด ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการบริจาค อวัยวะ โลหิตและดวงตา ของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


วันที่ 25 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเชียงของ เข้าตรวจตราความปลอดภัยของ สกร.อำเภอเชียงของ และเปิดตรวจตู้เสมารักษ์ ตามโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติด


วันที่ 24 เมษายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงของดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)


วันที่ 23-24 เมษายน 2567  นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ผ่านระบบออนไลน์) จัดโดย สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้


วันที่ 22-23 เมษายน 2567 คณครูและบุคลากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียนสู่การพัฒนานวัตกรรม สกร.อำเภอกลุ่มโซนลุ่มน้ำอิง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย


วันที่ 19 เมษายน 2567 คณะครู ร่วมกิจกรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สกร. เจียงฮาย ประจำปี 2567  ร่วมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารและบุคลากรที่เคารพนับถือ พร้อมขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลในการทำงานตลอดปี 2567 ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย


วันที่ 19 เมษายน 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ร่วมพิธีสุมาคารวะรดน้ำดำหัวนายอำเภอเชียงของ ณ บ้านพักนายอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 6 เมษายน 2567 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเชียงของ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2567  โดยมีนายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพธี ณ ห้องประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก อาคารศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 4 เมษายน 2567 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนางพัชรินทร์ ศรีสุข ครู กศน.ตำบล ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 2 เมษายน 2567 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเชียงของ พร้อมด้วยคณะครู บรรณารักษ์ และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงาน 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ประจำปี 2567 ณ วัดเจดีย์หลวง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


วันที่ 26 มีนาคม 2567 ข้าราชการ ครู และบุคลากร สกร.อำเภอเชียงของ ร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูจันทสรวงศ์ (จต.ชอ.) เจ้าคณะตำบลเวียงเขต 2 เจ้าอาวาสวัดทุ่งงิ้ว ณ อุโบสถวัดทุ่งงิ้ว ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 25 มีนาคม 2567 นางวารุณี ชื่นตา ครูผู้ช่วย และคณะครู สกร.อำเภอเชียงของ เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการ “ปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัยในครอบครัว” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 18 มีนาคม 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ ในโครงการมหกรรม อบจ.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย


วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางสาวนันทพร บุดดี และนางพัชรินทร์ ศรีสุข ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประเมินการประกวดคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2567 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าบ้านครึ่งใต้ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายเจษฎา จันทิมา และนางสาวพรพรรณ ชัยมูลมั่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ครู ค. ณ โรงแรมเอ็ม บูทีก อ.เมือง จ.เชียงราย


วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเชียงของ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและหัวหน้ากลุ่ม/งาน ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2567


วันที่ 7-8 มีนาคม 2567 ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดทำแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ สกร.จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ทเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย


วันที่ 7 มีนาคม 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ ในงานเปิดบ้านวิชาการ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลห้วยซ้อ ณ โรงเรียนบ้านแก่น ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย


วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางวารุณี ชื่นตา ครูผู้ช่วย เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเผยแพร่และขยายองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางสาวจุรีพร เชื้อเมืองพาน ครูผู้ช่วย เข้าประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 5 มีนาคม 2567 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดสดท่ารถเมล์ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยนำหนังสือและวารสารไปหมุนเวียนให้บริการการอ่านและจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จากลวดกำมะหยี่


วันที่ 2-3 มีนาคม 2567 การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แบ่งเป็น 3 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนเชียงของวิทยาคม,โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม และโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


วันที่ 1 มีนาคม 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดครึ่งเหนือ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพทำพวงกุญแจดอกไม้จากผ้า รวมทั้งให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง อำเภอเวียงชัย ที่มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลสถาน (วัดเชียงคาน) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านทุ่งงิ้วเหนือ หมู่ที่ 11 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดำเนินการโครงการคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ณ หอประชุมดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ


วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567  นางสาวจุรีพร เชื้อเมืองพาน ครูผู้ช่วย และนางสาวสุวิษา อินเทพ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบัญชี ณ โรงแรม มาโย รีสอร์ท จ.เชียงราย


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ เข้าร่วมพิธีมอบ ส.ค.ส. พระราชทานสมเด็จเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ให้แก่อาสาสมัคร พอ.สว. โดย นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี


วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของดำเนินโครงการค่ายบูรณาการ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนคุณภาพ ด้วยกระบวนการ Active Learning ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของ


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางพัชรินทร์ ศรีสุข ครู กศน.ตำบลสถาน จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการรับมือภัยแล้ง ณ บ้านเชียงคาน หมู่ที่ 4 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมี นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เป็นตัวแทนเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ร้อยตรีหญิงหทัยรัตน์ ปิงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เกษตรตำบลสถาน และจ่าสิบเอกวรากร แก้วจุนันท์ จ่ากองร้อยทหารพรานที่ 3101 เป็นวิทยากรให้ความรู้


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และคณะครู สกร.อำเภอเชียงของ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และการประกวดคลิปวีดิทัศน์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต” ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ กศน.เชียงราย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดนัดวันพุธ บ้านสบสม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยจัดกิจกรรมหนังสือดีแจกฟรีให้ชาวตลาด 


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของจัดโครงการส่งเสริมการอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอเชียงของ โดยแนะนำเนื้อหาความรู้ที่อยู่ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี 2567


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางวารุณี ชื่นตา และนางสาวจุรีพร เชื้อเมืองพาน ครูผู้ช่วย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนริมน้ำโขง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอเชียงของ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ กศน. เชียงราย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการรถโรงหนัง กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ “ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา ใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้” ที่จัดขึ้นโดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ รถฉายภาพยนตร์ บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเชียงของ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล ครั้งที่ 2/2567


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือดีแจกฟรีให้อ่าน และกิจกรรมทำพวงกุญแจจากเศษผ้า ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 30 มกราคม 2567 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อหารือเรื่อง การยกเลิกการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เพื่อวางมาตรการและดำเนินการในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอเชียงของ


วันที่ 29-30 มกราคม 2567 สกร.อำเภอเชียงของ ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนสังคมและส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมดาวเจ็ดแฉก อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 26 มกราคม 2567  ร่วมจัดกิจกรรมใน “งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567” ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 จ.เชียงราย (สนามบินเก่า)


วันที่ 23 มกราคม 2567  การแข่งขันกีฬา “สกร.เจียงฮาย เกมส์” ประจำปี 2567 ณ ศูนย์บูรณาการเรียนรู้และนันทนาการ อบจ.เชียงราย (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย)


วันที่ 18 มกราคม 2567 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ร่วมจัดกิจกรรมในงาน “ข่วงวัฒนธรรม ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงของ” โดยจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือดีแจกฟรีให้อ่าน เชิญชวนดาวน์โหลด Application เชียงของ Lib : นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมทำพวงกุญแจดอกไม้จากผ้าและทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้า ณ ข่วงวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 18 มกราคม 2567  งาน “ข่วงวัฒนธรรม ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงของ” ณ ข่วงวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


ร่วมส่งเยาวชน ศศช.บ้านห้วยกอก เป็นตัวแทนอำเภอเชียงของเข้าร่วมการประกวดเทพธิดาดอย ณ งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2567 ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 จ.เชียงราย (สนามบินเก่า)


วันที่ 17 มกราคม 2567 นางสาวชลธิดา นันตา ครู ศรช. และนางสาวพรรณภัทร น้ำสา นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณา -ร่าง-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมหางนกยูง (โรงเรียนผู้สูงอายุฯ)


วันที่ 17 มกราคม 2567 การประชุมชี้แจง มอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย


วันที่ 16 มกราคม 2567 กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์เรียนดี มีความสุข” ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย


วันที่ 15 มกราคม 2567 กิจกรรมโครงการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ปีใหม่ชาติพันธุ์ม้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ลานอเนกประสงค์บ้านทุ่งนาน้อย หมู่ที่ 11 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย


วันที่ 15 มกราคม 2567 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับหน่วยงานพัฒนาชุมชน, เทศบาลตำบลสถาน, เกษตรอำเภอเชียงของ, ผู้นำหมู่บ้านตำบลสถาน และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตำบลสถาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 13 มกราคม 2567 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเวียงเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย


วันที่ 12 มกราคม 2567 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่และร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย


วันที่ 11 มกราคม 2567 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนางกาญจนา ไชยปัญญา ครูอาสาสมัคร กศน. ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หนังสือดีแจกฟรีให้อ่าน และกิจกรรมวาดภาพระบายสี ณ ประเพณีปีใหม่ม้ง บ้านทุ่งนาน้อย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 11 มกราคม 2567 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมการทำตุงไส้หมูและพวงกุญแจดอกไม้จากผ้า รวมทั้งให้การต้อนรับคณะบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง อำเภอเวียงชัย ที่มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลสถาน (วัดเชียงคาน)


วันที่ 10-11 มกราคม 2567 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของ พร้อมด้วยนายเจษฎา จันทิมา ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการ สกร.เชียงราย ส่งความสุข ปี 67


วันที่ 9 มกราคม 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ และอาสาสมัครรักการอ่าน นำหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ความรู้ไปหมุนเวียนให้บริการการอ่านบ้านหนังสือชุมชนประจำตำบลห้วยซ้อ


วันที่ 9 มกราคม 2567  คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ และอาสาสมัครรักการอ่าน นำหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ความรู้ไปหมุนเวียนให้บริการการอ่านบ้านหนังสือชุมชนประจำตำบลศรีดอนชัย


วันที่ 9 มกราคม 2567 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ และร่วมแจกของขวัญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 8 มกราคม 2567 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนางสาวกาญจนา วงศ์ชัย ครูอาสาสมัคร กศน. ประชุมร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของในการเตรียมการจัดงานข่วงวัฒนธรรมภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงของ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2567 โดยมี นายธันวา เหลี่ยมพันธุ์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย/ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ เป็นประธานการประชุม


วันที่ 5 มกราคม 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ และนางสุเพียร สายคำ อาสาสมัครรักการอ่าน นำหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ความรู้ไปหมุนเวียนให้บริการการอ่านบ้านหนังสือชุมชนประจำตำบลครึ่ง

วันที่ 5 มกราคม 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ และนางวิลัยวัน สวยงาม อาสาสมัครรักการอ่าน นำหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ความรู้ไปหมุนเวียนให้บริการการอ่านบ้านหนังสือชุมชนประจำตำบลบุญเรือง

วันที่ 4 มกราคม 2567 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมแลกของขวัญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ รวมทั้งจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 3 มกราคม 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ มอบของขวัญและขอพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่จาก นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ สกร.อำเภอเชียงของ


วันที่ 20 ธันวาคม 2566 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ และกิจกรรมทำพวงกุญแจดอกไม้จากผ้า ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลริมโขง


วันที่ 20 ธันวาคม 2566 การจัดกิจกรรม “ศคส.ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้” หลักสูตรการทำพวงกุญแจดอกไม้จากผ้า กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบุญเรือง


วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สกร.อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบช่วยเหลือผู้เรียน การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ


เชิญชมนิทรรศการ “เล่าเรื่องเมืองเชียงของ” ตั้งแต่วันที่ 19-28 ธันวาคม 2566 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ


วันที่ 18 ธันวาคม 2566 คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย A & R (กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP) รับมอบเครื่องสางเส้นใยสับปะรดและเรียนรู้การใช้งานเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาวจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าครึ่งใต้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 16 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอเชียงของจัดโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


ประกาศทุนการศึกษาครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567


วันที่ 12 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอเชียงของ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ รวมทั้งจัดกิจกรรมทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้า ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 57 คน


วันที่ 8 ธันวาคม 2566 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ชุมชนริมแม่น้ำ คู คลอง” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท่าผาถ่าน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 7 ธันวาคม 2566 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยนำวารสารความรู้เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพไปให้บริการการอ่าน รวมทั้งจัดกิจกรรมทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้า ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ


วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดนัดวันพุธ บ้านสบสม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยจัดกิจกรรมหนังสือดีแจกฟรีให้ชาวตลาด ซึ่งได้รับความสนใจจากพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนผู้มาจับจ่ายซื้อของ มีผู้ได้รับหนังสือไปอ่าน จำนวน 55 คน


วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ สกร.อำเภอเชียงของ พร้อมด้วยครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก อาคารศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ประกอบด้วย นางสาวพรพรรณ ชัยมูลมั่ง ครู กศน.ตำบลศรีดอนชัย และนางจุฑามาศ ธรรมวงศ์ ครู ศศช.บ้านห้วยสา


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยนำวารสารความรู้เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพไปให้บริการการอ่าน รวมทั้งจัดกิจกรรมทำดอกไม้จากเศษผ้า ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 56 คน


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของจัดกิจกรรมทำกระทงจากอาหารปลาและกรวยไอศครีม เพื่อสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยมีคณะครู สกร.อำเภอเชียงของ และผู้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรม


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนสังคม ประจำปี 2567 ณ หอประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังนำลูกเสือ กศน. และนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณลานจอดรถที่ว่าการอำเภอเชียงของ และระเบียงริมโขง ท่าผาถ่าน


วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงาน สกร. จังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2566 – 2570) ณ โรงแรมเอ็ม บูทีก รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  โดยมีนายสุรพล  วงศ์หวัน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการประชุม


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566  คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ  50 วัน พระพรหมวชิรคุณ (หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล)  ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2566 และปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2566 ณ หอประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของ มอบหมายให้นางสาวจุรีพร เชื้อเมืองพาน ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2566 โดยมี นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ ชั้น 2


ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของ พร้อมด้วยนางวารุณี ชื่นตา ครูผู้ช่วย และนางสาวจุรีพร เชื้อเมืองพาน ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ไร่เคียงดอยรีสอร์ท ตำบลนางแลใน จังหวัดเชียงราย


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด โดยนำหนังสือและวารสารไปหมุนเวียนให้บริการการอ่านและจัดกิจกรรมหนังสือดีแจกฟรีให้ชาวตลาด มีผู้ได้รับหนังสือ จำนวน 22 คน ณ ตลาดสดท่ารถเมล์ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยแนะนำเกี่ยวกับระเบียบการใช้บริการห้องสมุด การสมัครสมาชิก การใช้ Application ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ ได้ และให้นักศึกษาร่วมแนะนำและเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ สำรวจความต้องการจัดกิจกรรมห้องสมุด รวมทั้งตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 บรรณารักษ์ปฏิบัติการเข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง


วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรม “Library for all” ในงานมหกรรมหนังสือ (MFU Book Fair 2023) ณ ลานกิจกรรม อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ เช่น ตำราเรียน หนังสือทั่วไป ทั้งในรูปเล่มและรูปแบบออนไลน์ (e-book)

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ, นายอดุลย์ อินนันใจ ครู กศน.ตำบลริมโขง และคณะครู สกร.อำเภอเชียงของ นิเทศติดตามบ้านหนังสือชุมชน และหมุนเวียนหนังสือให้บริการการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ประจำตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดนัดวันพุธ บ้านสบสม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยจัดกิจกรรมหนังสือดีแจกฟรีให้ชาวตลาด รวมทั้งแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ สกร.อำเภอเชียงของ ประจำปีการศึกษา 2567 ด้วย


วันที่ 16 ตุลาคม 2566 รับมอบหนังสือบริจาคในการดำเนินโครงการบรรณสัญจร จากคุณวรลักษณ์ โมสิกรัตน์ บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และมอบหนังสือราชการให้กับหน่วยงานเครือข่าย เพื่อขอรับบริจาคหนังสือสำหรับเด็ก ได้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ เพื่อนำไปให้บริการการอ่านแก่ชุมชนต่อไป
– คุณพรสรร กุณฑลสุรกานต์ ร่วมบริจาคหนังสือ จำนวน 6 กล่อง
– คุณสายฝน พลสาร ร่วมบริจาคหนังสือนวนิยาย จำนวน 18 เล่ม
Scroll to Top