วันที่ 19 ธันวาคม 2566  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สกร.อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบช่วยเหลือผู้เรียน การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ

Scroll to Top