ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของ (สกร.อำเภอเชียงของ) หรือ กศน.อำเภอเชียงของ เดิมนั้น เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมและจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน ไม่มุ่งหวังสร้างผลกำไร ไม่มีโฆษณาแอบแฝง และปลอดภัยสำหรับทุกเพศ ทุกวัย เพื่อให้สังคมไทย เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Scroll to Top