แผนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2566
มัธยมศึกษาตอนต้น
(คลิกที่รายวิชาเพื่อเข้าสู่บทเรียน)

รายวิชา รหัสวิชา
1.วิทยาศาสตร์ พว21001
2.ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002
3.สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002
4.ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002
5.การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ สค22019
6.แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทร02021

แผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2565
มัธยมศึกษาตอนต้น
(คลิกที่รายวิชาเพื่อเข้าสู่บทเรียน)

รายวิชา รหัสวิชา
1.ทักษะการเรียนรู้ ทร21001
2.คณิตศาสตร์ พค21001
3.ศิลปศึกษา ทช21003
4.การเงินเพื่อชีวิต สค22016
5.การป้องกันการทุจริต สค22022

แผนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565
มัธยมศึกษาตอนต้น
(คลิกที่รายวิชาเพื่อเข้าสู่บทเรียน)

รายวิชา รหัสวิชา
1.ภาษาไทย พท21001
2.สังคมศึกษา สค21001
3.ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001
4.การใช้พลังงานไฟฟ้าฯ พว22002
5.การขยายพันธ์ุพืช พว22002
6.คุณธรรม จริยธรรมในการใช้สื่อออนไลน์ สค02035
7.การเพาะเห็ดฟาง อช02006

แผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
มัธยมศึกษาตอนต้น
(คลิกที่รายวิชาเพื่อเข้าสู่บทเรียน)

รายวิชา รหัสวิชา
1.ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001
2.พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003
3.การพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน สค21003
4.ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22020
Scroll to Top