ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
กศน.อำเภอเชียงของ

     กศน.อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557
2. สถานศึกษาผ่านการคัดกรองเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 ระดับภูมิภาค จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
3. สถานศึกษามีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศประจำปี 2560 จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560
4.สถานศึกษาผ่านการประเมินเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

 

Scroll to Top