วันที่ 19 เมษายน 2567 คณะครู ร่วมกิจกรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สกร. เจียงฮาย ประจำปี 2567  ร่วมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารและบุคลากรที่เคารพนับถือ พร้อมขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลในการทำงานตลอดปี 2567 ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย


วันที่ 19 เมษายน 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ร่วมพิธีสุมาคารวะรดน้ำดำหัวนายอำเภอเชียงของ ณ บ้านพักนายอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 6 เมษายน 2567 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเชียงของ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2567  โดยมีนายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพธี ณ ห้องประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก อาคารศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 4 เมษายน 2567 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนางพัชรินทร์ ศรีสุข ครู กศน.ตำบล ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 2 เมษายน 2567 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเชียงของ พร้อมด้วยคณะครู บรรณารักษ์ และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงาน 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ประจำปี 2567 ณ วัดเจดีย์หลวง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


วันที่ 26 มีนาคม 2567 ข้าราชการ ครู และบุคลากร สกร.อำเภอเชียงของ ร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูจันทสรวงศ์ (จต.ชอ.) เจ้าคณะตำบลเวียงเขต 2 เจ้าอาวาสวัดทุ่งงิ้ว ณ อุโบสถวัดทุ่งงิ้ว ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 25 มีนาคม 2567 นางวารุณี ชื่นตา ครูผู้ช่วย และคณะครู สกร.อำเภอเชียงของ เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการ “ปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัยในครอบครัว” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 18 มีนาคม 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ ในโครงการมหกรรม อบจ.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย


วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางสาวนันทพร บุดดี และนางพัชรินทร์ ศรีสุข ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประเมินการประกวดคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2567 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าบ้านครึ่งใต้ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายเจษฎา จันทิมา และนางสาวพรพรรณ ชัยมูลมั่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ครู ค. ณ โรงแรมเอ็ม บูทีก อ.เมือง จ.เชียงราย


วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเชียงของ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและหัวหน้ากลุ่ม/งาน ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2567


วันที่ 7-8 มีนาคม 2567 ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดทำแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ สกร.จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ทเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย


วันที่ 7 มีนาคม 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ ในงานเปิดบ้านวิชาการ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลห้วยซ้อ ณ โรงเรียนบ้านแก่น ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย


วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางวารุณี ชื่นตา ครูผู้ช่วย เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเผยแพร่และขยายองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางสาวจุรีพร เชื้อเมืองพาน ครูผู้ช่วย เข้าประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 5 มีนาคม 2567 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดสดท่ารถเมล์ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยนำหนังสือและวารสารไปหมุนเวียนให้บริการการอ่านและจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จากลวดกำมะหยี่


วันที่ 2-3 มีนาคม 2567 การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แบ่งเป็น 3 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนเชียงของวิทยาคม,โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม และโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


วันที่ 1 มีนาคม 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดครึ่งเหนือ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพทำพวงกุญแจดอกไม้จากผ้า รวมทั้งให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง อำเภอเวียงชัย ที่มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลสถาน (วัดเชียงคาน) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านทุ่งงิ้วเหนือ หมู่ที่ 11 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดำเนินการโครงการคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ณ หอประชุมดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ


วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567  นางสาวจุรีพร เชื้อเมืองพาน ครูผู้ช่วย และนางสาวสุวิษา อินเทพ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบัญชี ณ โรงแรม มาโย รีสอร์ท จ.เชียงราย


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ เข้าร่วมพิธีมอบ ส.ค.ส. พระราชทานสมเด็จเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ให้แก่อาสาสมัคร พอ.สว. โดย นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี


วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของดำเนินโครงการค่ายบูรณาการ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนคุณภาพ ด้วยกระบวนการ Active Learning ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของ


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางพัชรินทร์ ศรีสุข ครู กศน.ตำบลสถาน จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการรับมือภัยแล้ง ณ บ้านเชียงคาน หมู่ที่ 4 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมี นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เป็นตัวแทนเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ร้อยตรีหญิงหทัยรัตน์ ปิงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เกษตรตำบลสถาน และจ่าสิบเอกวรากร แก้วจุนันท์ จ่ากองร้อยทหารพรานที่ 3101 เป็นวิทยากรให้ความรู้


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และคณะครู สกร.อำเภอเชียงของ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และการประกวดคลิปวีดิทัศน์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต” ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ กศน.เชียงราย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดนัดวันพุธ บ้านสบสม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยจัดกิจกรรมหนังสือดีแจกฟรีให้ชาวตลาด 


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของจัดโครงการส่งเสริมการอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอเชียงของ โดยแนะนำเนื้อหาความรู้ที่อยู่ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี 2567


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางวารุณี ชื่นตา และนางสาวจุรีพร เชื้อเมืองพาน ครูผู้ช่วย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนริมน้ำโขง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอเชียงของ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ กศน. เชียงราย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการรถโรงหนัง กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ “ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา ใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้” ที่จัดขึ้นโดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ รถฉายภาพยนตร์ บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเชียงของ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล ครั้งที่ 2/2567


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือดีแจกฟรีให้อ่าน และกิจกรรมทำพวงกุญแจจากเศษผ้า ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 30 มกราคม 2567 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อหารือเรื่อง การยกเลิกการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เพื่อวางมาตรการและดำเนินการในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอเชียงของ


วันที่ 29-30 มกราคม 2567 สกร.อำเภอเชียงของ ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนสังคมและส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมดาวเจ็ดแฉก อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 26 มกราคม 2567  ร่วมจัดกิจกรรมใน “งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567” ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 จ.เชียงราย (สนามบินเก่า)


วันที่ 23 มกราคม 2567  การแข่งขันกีฬา “สกร.เจียงฮาย เกมส์” ประจำปี 2567 ณ ศูนย์บูรณาการเรียนรู้และนันทนาการ อบจ.เชียงราย (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย)


วันที่ 18 มกราคม 2567 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ร่วมจัดกิจกรรมในงาน “ข่วงวัฒนธรรม ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงของ” โดยจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือดีแจกฟรีให้อ่าน เชิญชวนดาวน์โหลด Application เชียงของ Lib : นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมทำพวงกุญแจดอกไม้จากผ้าและทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้า ณ ข่วงวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 18 มกราคม 2567  งาน “ข่วงวัฒนธรรม ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงของ” ณ ข่วงวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


ร่วมส่งเยาวชน ศศช.บ้านห้วยกอก เป็นตัวแทนอำเภอเชียงของเข้าร่วมการประกวดเทพธิดาดอย ณ งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2567 ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 จ.เชียงราย (สนามบินเก่า)


วันที่ 17 มกราคม 2567 นางสาวชลธิดา นันตา ครู ศรช. และนางสาวพรรณภัทร น้ำสา นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณา -ร่าง-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมหางนกยูง (โรงเรียนผู้สูงอายุฯ)


วันที่ 17 มกราคม 2567 การประชุมชี้แจง มอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย


วันที่ 16 มกราคม 2567 กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์เรียนดี มีความสุข” ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย


วันที่ 15 มกราคม 2567 กิจกรรมโครงการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ปีใหม่ชาติพันธุ์ม้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ลานอเนกประสงค์บ้านทุ่งนาน้อย หมู่ที่ 11 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย


วันที่ 15 มกราคม 2567 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับหน่วยงานพัฒนาชุมชน, เทศบาลตำบลสถาน, เกษตรอำเภอเชียงของ, ผู้นำหมู่บ้านตำบลสถาน และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตำบลสถาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 13 มกราคม 2567 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเวียงเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย


วันที่ 12 มกราคม 2567 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่และร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย


วันที่ 11 มกราคม 2567 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนางกาญจนา ไชยปัญญา ครูอาสาสมัคร กศน. ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หนังสือดีแจกฟรีให้อ่าน และกิจกรรมวาดภาพระบายสี ณ ประเพณีปีใหม่ม้ง บ้านทุ่งนาน้อย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 11 มกราคม 2567 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมการทำตุงไส้หมูและพวงกุญแจดอกไม้จากผ้า รวมทั้งให้การต้อนรับคณะบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง อำเภอเวียงชัย ที่มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลสถาน (วัดเชียงคาน)


วันที่ 10-11 มกราคม 2567 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของ พร้อมด้วยนายเจษฎา จันทิมา ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการ สกร.เชียงราย ส่งความสุข ปี 67


วันที่ 9 มกราคม 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ และอาสาสมัครรักการอ่าน นำหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ความรู้ไปหมุนเวียนให้บริการการอ่านบ้านหนังสือชุมชนประจำตำบลห้วยซ้อ


วันที่ 9 มกราคม 2567  คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ และอาสาสมัครรักการอ่าน นำหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ความรู้ไปหมุนเวียนให้บริการการอ่านบ้านหนังสือชุมชนประจำตำบลศรีดอนชัย


วันที่ 9 มกราคม 2567 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ และร่วมแจกของขวัญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 8 มกราคม 2567 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนางสาวกาญจนา วงศ์ชัย ครูอาสาสมัคร กศน. ประชุมร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของในการเตรียมการจัดงานข่วงวัฒนธรรมภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงของ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2567 โดยมี นายธันวา เหลี่ยมพันธุ์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย/ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ เป็นประธานการประชุม


วันที่ 5 มกราคม 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ และนางสุเพียร สายคำ อาสาสมัครรักการอ่าน นำหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ความรู้ไปหมุนเวียนให้บริการการอ่านบ้านหนังสือชุมชนประจำตำบลครึ่ง

วันที่ 5 มกราคม 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ และนางวิลัยวัน สวยงาม อาสาสมัครรักการอ่าน นำหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ความรู้ไปหมุนเวียนให้บริการการอ่านบ้านหนังสือชุมชนประจำตำบลบุญเรือง

วันที่ 4 มกราคม 2567 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมแลกของขวัญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ รวมทั้งจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 3 มกราคม 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ มอบของขวัญและขอพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่จาก นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ สกร.อำเภอเชียงของ


วันที่ 20 ธันวาคม 2566 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ และกิจกรรมทำพวงกุญแจดอกไม้จากผ้า ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลริมโขง


วันที่ 20 ธันวาคม 2566 การจัดกิจกรรม “ศคส.ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้” หลักสูตรการทำพวงกุญแจดอกไม้จากผ้า กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบุญเรือง


วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สกร.อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบช่วยเหลือผู้เรียน การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ


เชิญชมนิทรรศการ “เล่าเรื่องเมืองเชียงของ” ตั้งแต่วันที่ 19-28 ธันวาคม 2566 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ


วันที่ 18 ธันวาคม 2566 คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย A & R (กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP) รับมอบเครื่องสางเส้นใยสับปะรดและเรียนรู้การใช้งานเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาวจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าครึ่งใต้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 16 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอเชียงของจัดโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


ประกาศทุนการศึกษาครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567


วันที่ 12 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอเชียงของ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ รวมทั้งจัดกิจกรรมทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้า ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 57 คน


วันที่ 8 ธันวาคม 2566 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ชุมชนริมแม่น้ำ คู คลอง” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท่าผาถ่าน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 7 ธันวาคม 2566 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยนำวารสารความรู้เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพไปให้บริการการอ่าน รวมทั้งจัดกิจกรรมทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้า ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ


วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดนัดวันพุธ บ้านสบสม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยจัดกิจกรรมหนังสือดีแจกฟรีให้ชาวตลาด ซึ่งได้รับความสนใจจากพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนผู้มาจับจ่ายซื้อของ มีผู้ได้รับหนังสือไปอ่าน จำนวน 55 คน


วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ สกร.อำเภอเชียงของ พร้อมด้วยครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก อาคารศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ประกอบด้วย นางสาวพรพรรณ ชัยมูลมั่ง ครู กศน.ตำบลศรีดอนชัย และนางจุฑามาศ ธรรมวงศ์ ครู ศศช.บ้านห้วยสา


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยนำวารสารความรู้เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพไปให้บริการการอ่าน รวมทั้งจัดกิจกรรมทำดอกไม้จากเศษผ้า ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 56 คน


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของจัดกิจกรรมทำกระทงจากอาหารปลาและกรวยไอศครีม เพื่อสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยมีคณะครู สกร.อำเภอเชียงของ และผู้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรม


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนสังคม ประจำปี 2567 ณ หอประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังนำลูกเสือ กศน. และนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณลานจอดรถที่ว่าการอำเภอเชียงของ และระเบียงริมโขง ท่าผาถ่าน


วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงาน สกร. จังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2566 – 2570) ณ โรงแรมเอ็ม บูทีก รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  โดยมีนายสุรพล  วงศ์หวัน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการประชุม


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566  คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ  50 วัน พระพรหมวชิรคุณ (หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล)  ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2566 และปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2566 ณ หอประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของ มอบหมายให้นางสาวจุรีพร เชื้อเมืองพาน ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2566 โดยมี นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ ชั้น 2


ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของ พร้อมด้วยนางวารุณี ชื่นตา ครูผู้ช่วย และนางสาวจุรีพร เชื้อเมืองพาน ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ไร่เคียงดอยรีสอร์ท ตำบลนางแลใน จังหวัดเชียงราย


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด โดยนำหนังสือและวารสารไปหมุนเวียนให้บริการการอ่านและจัดกิจกรรมหนังสือดีแจกฟรีให้ชาวตลาด มีผู้ได้รับหนังสือ จำนวน 22 คน ณ ตลาดสดท่ารถเมล์ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยแนะนำเกี่ยวกับระเบียบการใช้บริการห้องสมุด การสมัครสมาชิก การใช้ Application ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ ได้ และให้นักศึกษาร่วมแนะนำและเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ สำรวจความต้องการจัดกิจกรรมห้องสมุด รวมทั้งตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 บรรณารักษ์ปฏิบัติการเข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง


วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรม “Library for all” ในงานมหกรรมหนังสือ (MFU Book Fair 2023) ณ ลานกิจกรรม อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ เช่น ตำราเรียน หนังสือทั่วไป ทั้งในรูปเล่มและรูปแบบออนไลน์ (e-book)

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ, นายอดุลย์ อินนันใจ ครู กศน.ตำบลริมโขง และคณะครู สกร.อำเภอเชียงของ นิเทศติดตามบ้านหนังสือชุมชน และหมุนเวียนหนังสือให้บริการการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ประจำตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดนัดวันพุธ บ้านสบสม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยจัดกิจกรรมหนังสือดีแจกฟรีให้ชาวตลาด รวมทั้งแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ สกร.อำเภอเชียงของ ประจำปีการศึกษา 2567 ด้วย


วันที่ 16 ตุลาคม 2566 รับมอบหนังสือบริจาคในการดำเนินโครงการบรรณสัญจร จากคุณวรลักษณ์ โมสิกรัตน์ บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และมอบหนังสือราชการให้กับหน่วยงานเครือข่าย เพื่อขอรับบริจาคหนังสือสำหรับเด็ก ได้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ เพื่อนำไปให้บริการการอ่านแก่ชุมชนต่อไป
– คุณพรสรร กุณฑลสุรกานต์ ร่วมบริจาคหนังสือ จำนวน 6 กล่อง
– คุณสายฝน พลสาร ร่วมบริจาคหนังสือนวนิยาย จำนวน 18 เล่ม
Scroll to Top