วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนายเจษฎา จันทิมา ครู กศน.ตำบล รับมอบหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์บริจาคจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย


วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 คณะครูเข้าร่วมพิธีอัญเชิญและสมโภชเทียนพรรษาพระราชทานและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ณ วัดกิ่วกาญน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 สกร.ระดับอำเภอเชียงของ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้า ณ ห้องประชุม สกร.ระดับอำเภอเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 สกร.ระดับอำเภอเชียงของ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก พาหะนำโรคจากยุงลาย  ณ ห้องประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก อาคารศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสือดีแจกฟรีให้อ่าน” ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียง


วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดนัดวันพุธ บ้านสบสม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ ต.ริมโขง อ.เชียงของ


อบรมเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมฟรี ที่พักฟรี อาหารฟรี ติดต่อสมัครด่วน


วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงของเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด


ทำเนียบผู้เรียนที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ มีจิตอาสาเสียสละเพื่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านที่เกี่ยวข้องกับการมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ดี
ปีการศึกษา 2566   กศน.อำเภอเชียงของ

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลริมโขง เข้ารับการประเมิน ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลห้วยซ้อ เข้ารับการประเมิน ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยคณะนิเทศจาก สกร.ประจำจังหวัดเชียงราย


วันที่ 25 มิถุนายน 2567 คณะครู และนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอเชียงของ เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE อำเภอเชียงของ ประจำปี 2567  ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลห้วยซ้อ เข้ารับการประเมิน ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยคณะนิเทศจาก สกร.ประจำจังหวัดเชียงราย


วันที่ 13 มิถุนายน 2567  นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และคณะครู จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย


วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และคณะครู จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย


วันที่ 10-11 มิถุนายน 2567 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอเชียงของ และนางวารุณี ชื่นตา ครูผู้ช่วย ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ณ พื้นที่ สกร.ระดับอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 อนางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ, นางสาวกาญจนา วงศ์ชัย และนายเจษฎา ธำรงค์ประดิษฐ์ ครู ศศช. ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยนำหนังสือไปให้บริการการอ่านแก่เด็กนักเรียนและจัดกิจกรรมทำพวงกุญแจดอกไม้จากผ้า ณ โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 คณะครูดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “อ่านได้ให้เลย” และกิจกรรมทำพวงกุญแจพวงองุ่นจากลูกปัด ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 คณะครูและบรรณารักษ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดเชียงคาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงของจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 และโครงการสร้างองค์ความรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ณ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลริมโขง และป่าชุมชนบ้านหาดบ้าย – บ้านหาดทรายทอง ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสถาน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงของ เข้ารับการประเมินการคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลต้นแบบ การจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2567 ในระดับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และคณะครู ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดนัดวันศุกร์ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 คณะครูร่วมกันประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เนื่องในวันที่ 18 พฤษภาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ตลาดนัดวันศุกร์ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 คณะครูเข้าร่วมการอบรมและเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ให้แก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ณ ห้องประชุมดาวเจ็ดแฉก ศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 16 พฤษภาคม 2567  นางสาวกาญจนา วงศ์ชัย ครู ศศช. ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสถาน เข้ารับการประเมินการคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลต้นแบบ การจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2567 ในระดับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกลุ่มโซนลุ่มน้ำอิง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงของ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  ณ ห้องประชุมดาวเจ็ดแฉก ศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเชียงของ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอเชียงของ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ วัดเชียงคาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “อ่านได้ให้เลย” และกิจกรรมทำพวงกุญแจพวงองุ่นจากลูกปัด ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


สกร.อำเภอเชียงของ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของและที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ
เชิญชวนพี่น้อง ประชาชน อ่านหรือดาวน์โหลด E-book คู่มือท่องเที่ยวเชียงของ ตามลิ้งค์ด้านล่าง หรือคลิกที่ภาพ
คู่มือท่องเที่ยว เชียงของ (pubhtml5.com)


วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 คณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ลานช่วงวัฒนธรรม อำเภอเชียงของ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 29 เมษายน 2567 คณะครูร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 24 เมษายน 2567 ณ วัดสบสม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 26 เมษายน 2567 คณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอเชียงของ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านม่วงกาญจน์ หมู่ที่ 9 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 25 เมษายน 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ในนามของอาสายุวกาชาด ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการบริจาค อวัยวะ โลหิตและดวงตา ของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


วันที่ 25 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเชียงของ เข้าตรวจตราความปลอดภัยของ สกร.อำเภอเชียงของ และเปิดตรวจตู้เสมารักษ์ ตามโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติด


วันที่ 24 เมษายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงของดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)


วันที่ 23-24 เมษายน 2567  นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ผ่านระบบออนไลน์) จัดโดย สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้


วันที่ 22-23 เมษายน 2567 คณครูและบุคลากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียนสู่การพัฒนานวัตกรรม สกร.อำเภอกลุ่มโซนลุ่มน้ำอิง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย


วันที่ 19 เมษายน 2567 คณะครู ร่วมกิจกรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สกร. เจียงฮาย ประจำปี 2567  ร่วมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารและบุคลากรที่เคารพนับถือ พร้อมขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลในการทำงานตลอดปี 2567 ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย


วันที่ 19 เมษายน 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ร่วมพิธีสุมาคารวะรดน้ำดำหัวนายอำเภอเชียงของ ณ บ้านพักนายอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 6 เมษายน 2567 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเชียงของ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2567  โดยมีนายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพธี ณ ห้องประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก อาคารศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 4 เมษายน 2567 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนางพัชรินทร์ ศรีสุข ครู กศน.ตำบล ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 2 เมษายน 2567 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเชียงของ พร้อมด้วยคณะครู บรรณารักษ์ และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงาน 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ประจำปี 2567 ณ วัดเจดีย์หลวง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


วันที่ 26 มีนาคม 2567 ข้าราชการ ครู และบุคลากร สกร.อำเภอเชียงของ ร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูจันทสรวงศ์ (จต.ชอ.) เจ้าคณะตำบลเวียงเขต 2 เจ้าอาวาสวัดทุ่งงิ้ว ณ อุโบสถวัดทุ่งงิ้ว ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 25 มีนาคม 2567 นางวารุณี ชื่นตา ครูผู้ช่วย และคณะครู สกร.อำเภอเชียงของ เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการ “ปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัยในครอบครัว” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 18 มีนาคม 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ ในโครงการมหกรรม อบจ.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย


วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางสาวนันทพร บุดดี และนางพัชรินทร์ ศรีสุข ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประเมินการประกวดคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2567 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าบ้านครึ่งใต้ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายเจษฎา จันทิมา และนางสาวพรพรรณ ชัยมูลมั่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ครู ค. ณ โรงแรมเอ็ม บูทีก อ.เมือง จ.เชียงราย


วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเชียงของ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและหัวหน้ากลุ่ม/งาน ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2567


วันที่ 7-8 มีนาคม 2567 ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดทำแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ สกร.จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ทเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย


วันที่ 7 มีนาคม 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ ในงานเปิดบ้านวิชาการ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลห้วยซ้อ ณ โรงเรียนบ้านแก่น ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย


วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางวารุณี ชื่นตา ครูผู้ช่วย เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเผยแพร่และขยายองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางสาวจุรีพร เชื้อเมืองพาน ครูผู้ช่วย เข้าประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 5 มีนาคม 2567 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดสดท่ารถเมล์ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยนำหนังสือและวารสารไปหมุนเวียนให้บริการการอ่านและจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จากลวดกำมะหยี่


วันที่ 2-3 มีนาคม 2567 การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แบ่งเป็น 3 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนเชียงของวิทยาคม,โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม และโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


วันที่ 1 มีนาคม 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดครึ่งเหนือ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพทำพวงกุญแจดอกไม้จากผ้า รวมทั้งให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง อำเภอเวียงชัย ที่มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลสถาน (วัดเชียงคาน) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านทุ่งงิ้วเหนือ หมู่ที่ 11 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดำเนินการโครงการคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ณ หอประชุมดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ


วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567  นางสาวจุรีพร เชื้อเมืองพาน ครูผู้ช่วย และนางสาวสุวิษา อินเทพ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบัญชี ณ โรงแรม มาโย รีสอร์ท จ.เชียงราย


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ เข้าร่วมพิธีมอบ ส.ค.ส. พระราชทานสมเด็จเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ให้แก่อาสาสมัคร พอ.สว. โดย นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี


วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของดำเนินโครงการค่ายบูรณาการ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนคุณภาพ ด้วยกระบวนการ Active Learning ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของ


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางพัชรินทร์ ศรีสุข ครู กศน.ตำบลสถาน จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการรับมือภัยแล้ง ณ บ้านเชียงคาน หมู่ที่ 4 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมี นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เป็นตัวแทนเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ร้อยตรีหญิงหทัยรัตน์ ปิงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เกษตรตำบลสถาน และจ่าสิบเอกวรากร แก้วจุนันท์ จ่ากองร้อยทหารพรานที่ 3101 เป็นวิทยากรให้ความรู้


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และคณะครู สกร.อำเภอเชีย%8

Scroll to Top