ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของ (สกร.อำเภอเชียงของ) หรือ กศน.อำเภอเชียงของเดิมนั้น ตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงของ ถนนสายเชียงราย-ท่าเรือบั๊ค ห่างจากจังหวัดเชียงราย 105 กิโลเมตร จัดการศึกษาใน 3 รูปแบบ ได้แก่
1.การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
3.การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ
ในพื้นที่อำเภอเชียงของให้กับประชาชน ชาวพื้นเมืองล้านนา และกลุ่มชนเผ่า ชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทลื้อ ขมุ ม้ง ลาหู่ เป็นต้น มีผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 21 คน มีศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ คือ กศน.ตำบล 7 แห่ง, ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ศศช. 4 แห่ง ศูนย์การเรียนชุมชน 2 แห่ง และห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง ปัจจุบันมีนายประจันทร์ อินประสงค์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

แฟนเพจ FaceBook


แผนที่การเดินทาง


Scroll to Top