http://www2.dnp.go.th/gis/FDRS/FDRS.php

การพัฒนาระบบแจ้งระดับชั้นอันตรายของไฟสำหรับประเทศไทยตอนบนและพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างเพื่อสนับสนุนการจัดการและควบคุมไฟป่า

 

 

 

Scroll to Top