วันที่ 16 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอเชียงของจัดโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

Scroll to Top