ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ เพื่อนำไปให้บริการการอ่านแก่ชุมชนต่อไป
– คุณพรสรร กุณฑลสุรกานต์ ร่วมบริจาคหนังสือ จำนวน 6 กล่อง
– คุณสายฝน พลสาร ร่วมบริจาคหนังสือนวนิยาย จำนวน 18 เล่ม
Scroll to Top