สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กศน.อำเภอเชียงของ โดย ผอ.ประจันทร์ อินประสงค์ พร้อมคณะครู นำเสนอนิทรรศการและเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมเตรียมความพร้อม รับการประเมิน ศรร. “ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ให้กับ กศน.อำเภอในสังกัดของ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเดอะมันตรินี จังหวัดเชียงราย

Scroll to Top