กศน.ลุ่มน้ำอิง ประกอบด้วย กศน.อำเภอเวียงแก่น กศน.อำเภอเชียงของ กศน.อำเภอเทิง กศน.อำเภอพญาเม็งราย และ กศน.อำเภอขุนตาล ร่วมกันจัดกีฬา กศน.ลุ่มน้ำอิง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม และสนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ส่งเสริมพลานามัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ต่อต้านยาเสพติด และคัดเลือกนักกีฬาเพื่อส่งแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศต่อไป มีคณะครูและนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 500 คน โดยมีนายสุรพล วงค์หวัน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธาน

Scroll to Top