สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “กศน.เจียงฮายเกมส์” ประจำปี 2566 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี กศน.อำเภอ 18 แห่ง แบ่งเป็น 4 กลุ่มโซน (1.โซนลุ่มน้ำกก 2.โซนลุ่มน้ำลาว 3.โซนลุ่มน้ำโขง 4.โซนลุ่มน้ำอิง) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมทั้งทำการคัดเลือกครู/นักศึกษา เป็นตัวแทนนักกีฬาของ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมแข่งขันในระดับกลุ่มโซนจังหวัดอิงดอย ต่อไป

Scroll to Top