ผอ.สมเพชร ยาละ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย นำคณะครูและบุคลากรเข้าแลกเปลี่ยนรู้เรื่องการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดย ผอ.ประจันทร์ อินประสงค์ นำคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอเชียงของ เข้าให้ข้อมูลแนวทางการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินฯ ต่อไป

Scroll to Top