นายภูดิศ เผ่าเรือน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ นำครูและบุคลากร กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอเชียงของ โดยมี ผอ.ประจันทร์ อินประสงค์ พร้อมคณะทำงาน นำเสนอข้อมูลแนวทางการรับการประเมินเพื่อเป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงของ

Scroll to Top