นายจารุเศรษฐ์ อรุณสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำครู บุคลากร และเครือข่าย ภูมิปัญญาชาวบ้าน เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของ กศน.อำเภอเชียงของ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขอรับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ของ กศน.อำเภอสันทราย โดยได้เข้าชมนิทรรศการ ณ โรงแรมเดอะมันตรินี เชียงราย ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และโคกหนองนาโมเดล ณ บ้านครึ่งใต้ ต.ครึ่ง ชมผลิตภัณฑ์และการทอผ้าไทลื้อ ณ บ้านศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ และศึกษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กศน.อำเภอเชียงของ

Scroll to Top