วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรม “Library for all” ในงานมหกรรมหนังสือ (MFU Book Fair 2023) ณ ลานกิจกรรม อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ เช่น ตำราเรียน หนังสือทั่วไป ทั้งในรูปเล่มและรูปแบบออนไลน์ (e-book)

Scroll to Top