กศน.อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มุ่งมั่นจัดการศึกษา กศน.เพื่อตอบสนองต่อสภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยมีพันธกิจ ดังนี้
1. จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร กศน.2551
2. จัดการศึกษาส่งเสริมการรู้หนังสือ
3. จัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)
4. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
7. จัดการศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน
8. จัด ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
9. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานภาคีเครือข่าย เพื่อการจัดการศึกษา กศน.
10. พัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา
11. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
12. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา