กศน.อำเภอเชียงของ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนการสอน การพบกลุ่มและการทำกิจกรรม กศน. ในสถานะการณ์โควิด-19 (อ่านต่อ)
   
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รวม 200 คน
   
กศน.อำเภอเชียงของ ได้จัดกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2563 ณ กศน.ตำบลห้วยซ้อ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายมาลัยกร ถวายบังคมราชานุสรณ์ และถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (อ่านต่อ)
   
1 - 30 พฤศจิกายน 2563 บุคลากร กศน.อำเภอเชียงของ ออกหน่วยเคลื่นที่ รับสมัครนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 2/2563 ในพื้นที่ทั้ง 7ตำบลของอำเภอเชียงของ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้กับผู้ขาดโอกาส พลาดโอกาส ด้อยโอกาส
   
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ นางเยาวเรศ พุทธเนตร ครูชำนาญการ และนางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย
   
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางโสภา กายสิทธิ์ และครูเจษฏา ธำรงค์ประดิษฐ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564 เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของ กศน. มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพตามนโยบาย "ตีฆ้องร้องป่าว ข่าวชาว กศน." ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
   
น.ส.นันทนา จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในพื้นที่ชายแดน ณ กศน.อำเภอเชียงของ โดยมี ผอ.ประจันทร์ อินประสงค์ พร้อมคณะครู กศน.อำเภอเชียงของ ร่วมให้ข้อมูล เมื่อวันที่ 9 พ.ย.63
กศน.อำเภอเชียงของ โดย ผอ.ประจันทร์ อินประสงค์ ประชุมคณะครู บุคลากร และฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงของ
   
อ่านข่าว ม.ค.64 อ่านข่าว ธ.ค.63 อ่านข่าว พ.ย.64