บ้านครึ่งใต้

หมู่ที่ 3 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

       บ้านครึ่งใต้ เป็นหมู่บ้านที่เรียกตามความเข้าใจของคนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน ในระยะแรก ๆ ซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีจำนวน 5 ครอบครัว โดยมีแสนหลวงกันทะ นายวิชา นายปิม นายขอด และพญากันทะรังสีเป็นหัวหน้า และได้สร้างวัด เพื่อใช้เป็นที่เรียนหนังสือในสมัยนั้น คำว่า “ครึ่ง” เรียกตามพื้นที่ ว่าเป็นจุดครึ่งทาง ระหว่างอำเภอเทิงกับอำเภอเชียง ส่วนคำว่า “ใต้” เรียกตามที่ตั้งของหมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของลำห้วยครึ่ง ที่ไหลจากภูเขาทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ปัจจุบันมีนายสมเพชร ทะชัย เป็นผู้ใหญ่บ้าน
กศน.อำเภอเชียงของ ได้เข้ามาส่งเสริมและจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนทำให้หมู่บ้านได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งศึกษาดูงานของภาคีเครือข่าย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มีฐานการเรียนรู้จำนวน 5 ฐาน ได้แก่
1.ฐานการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ (องค์ความรู้การบริหารจัดการขยะ)
“เรามีปัญหาขยะเรื่อยมา หากปล่อยไว้ให้เนิ่นนานจะกลายเป็นปัญหาใหญ่โต จนกระทั่งถึงปี 2554 เราจึงตัดสินใจประชุมชาวบ้าน กำชับให้ทุกคนต้องลุกขึ้นมาจัดการขยะ จากนั้นจึงทำโครงการเสนอไปที่เทศบาลตำบลครึ่งให้จัดบุคลากรมาให้ความรู้กับพวกเรา ซึ่งตรงกับช่วงที่ทางเทศบาลมีนโยบายสนับสนุนเรื่องการจัดการขยะมาพอดี ก็เลยมาจัดอบรมที่หมู่บ้านของเรา”
สมเพชร ทะชัย ผู้ใหญ่บ้านครึ่งใต้บอกเล่าจุดเริ่มต้นในการหันมาจัดการขยะ เมื่อมีความรู้ชาวบ้านจึงเริ่มวางแผน มีการแยกขยะออกเป็น 5 ประเภทคือ ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ อย่างไรก็ตามบางครอบครัวได้ทำการคัดแยกขยะให้แยกย่อยลงไปอีก
“ยกตัวอย่าง ขยะรีไซเคิล ชาวบ้านเขาจะแยกย่อยออกไปอีก 4 ประเภท คือ กระดาษ พลาสติก ขวดแก้ว แล้วก็พวกโลหะ ที่เราแยกละเอียดลงไปก็เพื่อฝึกให้ทุกคนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ที่สำคัญการแยกขยะทำให้ขายได้ราคาดีกว่าเดิม ส่วนขยะอินทรีย์เราก็แยกออกไปอีก 3 ประเภท ขยะพวกเศษอาหารเราจะนำลงถังน้ำหมัก ขยะเศษใบไม้นำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก ขณะที่พวกเศษผัก ผลไม้ นำไปทำปุ๋ยมูลไส้เดือน เพาะพันธุ์ขาย รวมทั้งนำไปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ในหมู่บ้าน เป็นต้น" จากนั้น กศน.อำเภอเชียงของ ก็ได้เข้ามาส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการถอดองค์ความรู้
2.ฐานการเรียนรู้การออมทรัพย์ (องค์ความรู้การออมทรัพย์)

3.ฐานการเรียนรู้การทำนา (องค์ความรู้การทำนา)

4.ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก (องค์ความรู้การทำปุ๋ยหมัก)องค์ความรู้การบริหารจัดการขยะ