วันที่ 12 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอเชียงของ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ รวมทั้งจัดกิจกรรมทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้า ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 57 คน

Scroll to Top