พิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2566
ณ หอประชุมดาวเจ็ดแฉก อำเภอเชียงของ

Scroll to Top