วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยแนะนำเกี่ยวกับระเบียบการใช้บริการห้องสมุด การสมัครสมาชิก การใช้ Application ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ ได้ และให้นักศึกษาร่วมแนะนำและเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ สำรวจความต้องการจัดกิจกรรมห้องสมุด รวมทั้งตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ

Scroll to Top