กศน.อำเภอเชียงของ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงของ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ปัจฉิมนิเทศ)
และต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (ปฐมนิเทศ) ณ หอประชุมดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

Scroll to Top