ให้นักศึกษากรอกรหัสนักศึกษา 10 หลัก (ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค หรือใส่ขีดคั่น)
ผลสอบตัวแรกจะเป็นเกรด 3/78 ผลสอบตัวหลังจะเป็นคะเเนน
คนที่มีผลการเรียนเป็น 0 (สอบตก) ให้ติดต่อครูประจำกลุ่ม