นางสาวชนิสรา พรมชัย นำคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าฐานการเรียนรู้ ของ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กศน.อำเภอเชียงของ และแหล่งเรียนรู้ บ้านครึ่งใต้ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 โดยมีครูวารุณี ชื่นตา ครูผู้ช่วย นางโสภา กายสิทธิ์ พร้อมคณะครู และบุคลากรให้การต้อนรับ แนะนำ ชี้แจง และนำเข้าแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นในการเตรียมความพร้อมของ กศน.อำเภอพาน เพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

Scroll to Top